Auto - moto - díly, AMD Svitavy (https://www.amd-svitavy.cz/)

Obchodní podmínky

platné od 01.11.2014

Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup zboží od obchodní společnosti AMD Svitavy s. r.o. se sídlem Svitavy, Náměstí Míru 89, PSČ 568 02, IČO: 01839136 včetně nákupu realizovaného v internetovém obchodě www.amd-svitavy.cz, jehož provozovatelem je uvedená společnost. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

I. Smluvní strany

Prodávající

 • Prodávajícím je obchodní společnost AMD Svitavy s. r.o.   DIČ: CZ01839136 se sídlem Svitavy, Náměstí Míru 11/89, PSČ 568 02, IČO: 01839136, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 32392.
 • Kontaktní údaje prodávajícího jsou: adresa pro doručování AMD Svitavy s. r.o., Náměstí Míru 11/89, Svitavy, 568 02, adresa elektronické pošty amd@svi.cz, telefon 461 532 256.

Kupující 

 • Kupujícím je kupující-podnikatel nebo kupující-spotřebitel. Kupujícím–podnikatelem je právnická či fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupujícím –spotřebitelem je fyzická osoba, jež při objednávání zboží nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Užívá-li se v některých ustanoveních těchto obchodních podmínek společného pojmu „kupující“, jsou tím míněni jak kupující-podnikatel, tak kupující-spotřebitel.

II. Závaznost Obchodních podmínek a Reklamačního řádu prodávajícího

 • Těmito Obchodními podmínkami se řídí práva a povinnosti stran z kupní smlouvy ohledně každého zboží, které prodávající prodává kupujícímu. 
 • Kupující je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem prodávajícího ještě před objednáním zboží u prodávajícího. Kupující učiněním objednávky tyto Obchodní podmínky akceptuje a souhlasí s Reklamačním řádem prodávajícího. 
 • Těmito Obchodními podmínkami je vázán prodávající a okamžikem učinění závazné objednávky (ať již v listinné podobě nebo zasláním objednávky prostřednictvím elektronických médií -  e-mail, e-shop, telefon) i kupující.

III. Objednání zboží

 • Kupující objednává zboží prostřednictvím tištěných nebo elektronických katalogů a databází prodávajícího, způsobem v nich uvedeným a pod objednacími kódy dodavatele. 
 • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, který podléhá schválení a potvrzení ze strany prodávajícího. 
 • Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím. Kupující-podnikatel je povinen vyplnit v objednávce také údaje předepsané v části „údaje pro firmy“. 
 • Prodávající potvrzuje přijetí objednávky učiněné prostřednictvím elektronických médií jako je e-mail, E-shop příp. telefonicky zasláním písemného potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu; toto potvrzení může být kupujícímu zasláno i ve formě automaticky generovaného elektronického potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího. 
 • Prodávající může přijmout i jinak učiněnou objednávku, avšak má právo na takto učiněnou objednávku požadovat písemné nebo elektronické  potvrzení této objednávky. V tomto případě dochází k uzavření kupní smlouvy teprve v okamžiku, kdy prodávající obdrží požadované potvrzení objednávky od kupujícího. V případě, že kupující objednávku ani přes výslovný požadavek prodávajícího nepotvrdí, k uzavření kupní smlouvy nedojde. 
 • Kupující přebírá objednávkou zboží veškerou zodpovědnost za správnost aplikace objednaného výrobku a za veškeré případné následné škody vzniklé nesprávným výběrem. 
 • Kupující je plně zodpovědný za jím vytvořenou – zaslanou objednávku – tj. i za objednané množství. Prodávající není povinen ani schopen kontrolovat správnost aplikace objednaného zboží a jeho množství.

IV. Uzavření kupní smlouvy

 • Kupní smlouva se uzavírá písemně, a to buď v listinné podobě nebo prostřednictvím elektronických médií jako je  e-mail, E-shop příp. telefonicky. Při uzavření kupní smlouvy v listinné podobě je smlouva uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma stranami na jedné listině. Při uzavření smlouvy jinými způsoby, tj. prostřednictvím elektronických médií jako je  e-mail, E-shop příp. telefonicky, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno písemné potvrzení prodávajícího o přijetí jeho objednávky. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a Obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást uvedené kupní smlouvy. 
 • Prodávající i kupující mají právo písemně zrušit objednávku i bez udání důvodu do 24 hodin od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Toto zrušení objednávky se považuje za odstoupení od smlouvy a smlouva se v jeho důsledku ruší od počátku; tímto odstoupením není dotčeno právo kupujícího-spotřebitele na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od dodání zboží dle čl. VIII těchto Obchodních podmínek.

V. Kupní cena, splatnost

 • Kupující je povinen uhradit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu, která je stanovena ceníkem prodávajícího platným v době přijetí objednávky, pokud se strany nedohodly jinak. 
 • Kupní cena je cena včetně daně z přidané hodnoty. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dodání zboží. 
 • Kupující hradí kupní cenu v hotovosti v provozovně prodávajícího nebo bezhotovostně na účet prodávajícího uvedený na příslušné faktuře. Kupní cena se hradí ve lhůtě splatnosti faktury prodávajícího, která je uvedena na faktuře nebo formou dobírky. Při prodlení kupujícího s platbou za dodané zboží prodávajícímu, tj. při zaplacení ceny za dodané zboží po uplynutí lhůty splatnosti, je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši  0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 • Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky. 
 • Ceny: Kupující vybírá objednávané zboží ze seznamu zboží zobrazovaného v tištěném ceníku prodávajícího nebo v internetovém obchodě na adrese www.amd-svitavy.cz (dále jen "katalog"). Katalog obsahuje prodejní cenu zboží bez DPH i s DPH s tím, že po přihlášení kupujícího do systému je cena za zboží zásadně zobrazena jako nákupní cena vč. DPH. 
 • Prodávající může poskytnout kupujícímu individuální slevy z kupní ceny.
 • K ceně zboží je připočítáváno dopravné po ČR ve výši 120,- Kč přepravní službou GLS a částkou 180,- Kč Českou poštou. Při zasílání do SR částkou ve výši 300,- Kč přepočítána aktuálním eurovým kurzem.Všechny tyto ceny jsou uváděny s DPH 21%,  které prodávající účtuje kupujícímu za každou dodávku zboží. Cena zboží již obsahuje balné, není-li u konkrétního zboží výslovně stanoveno jinak. 
 • Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v katalogu (zejm. v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží apod.). Změna cen bez předchozího upozornění a odsouhlasení kupujícím není možná na již potvrzených objednávkách. 
 • Pokud se prodávající dozví o poměrech kupujícího jakoukoliv skutečnost, která zakládá vznik důvodné pochybnosti o tom, že kupující splní včas a řádně své závazky (např. zahájení insolvenčního řízení proti kupujícímu), je prodávající oprávněn požadovat za svou celkovou pohledávku úhradu zálohy až do výše 30% z celkové ceny objednaného zboží nebo poskytnutí jiné záruky či jiné jistoty, popřípadě je oprávněn od smlouvy odstoupit – to však nemá odkladný účinek na úhradu již uskutečněných plnění. 
 • Platby došlé od kupujícího se započtou vždy nejprve na úroky z prodlení a teprve následně na jistinu.

VI. Podmínky dodání

 • Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat:
  a) bezvadné zboží v souladu s objednávkou kupujícího a s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  b) vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  c) zboží vybavené českými pokyny k údržbě a použití tohoto zboží, pokud bude určeno k odborné montáži. 
 • Prodávající se zavazuje vynaložit veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Dodací lhůta začíná běžet okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno písemné potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky. 

Dodací podmínky jsou následující: 

 • Prodávající je povinen objednané zboží dodat kdykoliv po přijetí objednávky, nejpozději však do šedesáti dnů od potvrzení objednávky. V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží ani do konce lhůty uvedené v předcházející větě (zejm. bude-li objednané zboží dlouhodobě nedostupné či vyprodané) a nedohodnou-li se strany písemně na prodloužení dodací lhůty, informuje prodávající o uvedené skutečnosti neprodleně písemně kupujícího. V takovém případě se kupní smlouva ruší okamžikem, kdy kupující obdrží příslušné písemné sdělení prodávajícího o nemožnosti dodání zboží a závazek prodávajícího dodat předmětné zboží kupujícímu zaniká (tj. kupní smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou spočívající v dodání zboží ve stanovené lhůtě); nároky ze zrušené kupní smlouvy v tomto případě nevznikají žádné ze smluvních stran. 
 • Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit. Nepřevezme-li kupující objednané zboží osobně přímo u prodávajícího resp. u jím pověřené společnosti, je prodávající povinen zboží odeslat na adresu kupujícího uvedenou v objednávce příp. zadanou do systému prodávajícího při registraci kupujícího. 
 • Kupující má povinnost ihned po převzetí zboží potvrdit doklad o převzetí zboží, jehož podpisem kupující stvrzuje kompletnost a správnost zboží bez zjevných vad (pokud současně zjevné vady či nesrovnalosti s objednávkou nevytkne podle čl. IX. - XII. těchto Obchodních podmínek).

VII. Vlastnické právo, nebezpečí škody

 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem uhrazení celé kupní ceny. Do úplného uhrazení kupní ceny není kupující oprávněn zboží prodávajícího zcizit, zastavit, pronajmout ani jinak právně či fakticky zatížit. 
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho dodání, respektive okamžikem převzetí zboží kupujícím. 
 • Zničení, ztráta nebo odcizení zboží nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu

VIII. Odstoupení kupujícího-spotřebitele od smlouvy

 • Je-li kupujícím spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, popř. od převzetí poslední dodávky zboží v případě, kdy je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí. V případě, že se kupující-spotřebitel rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, je povinen na své náklady objednané zboží zaslat či jinak doručit zpět na adresu prodávajícího, která je uvedena na přiloženém daňovém dokladu. 
 • Zboží, které bude kupující z důvodu odstoupení od kupní smlouvy odesílat zpět na adresu prodávajícího, musí být zabaleno v původním obalu (pokud se jednalo o speciální obal), nesmí jevit známky byť i jednoho použití, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi a všemi ostatními doklady, které kupující spolu se zbožím obdržel. V případě nesplnění uvedených podmínek dochází k platnému odstoupení od kupní smlouvy, avšak kupující-spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím. Zpětvzetí odstoupení od kupní smlouvy je podmíněno souhlasem prodávajícího. 
 • Zboží musí být předáno či zasláno prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů stanovené zákonem, případně ve lhůtě prodloužené prodávajícím. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy oznámení o tomto odstoupení prodávajícímu odesláno. V případě nedodržení uvedené lhůty nedochází k platnému odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího-spotřebitele zpět. Prodávající má v tomto směru právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 
 • Při odstoupení od smlouvy je kupující-spotřebitel povinen zaslat zboží doporučeně, avšak nikoli na dobírku. V zájmu kupujícího-spotřebitele je vždy nutné zboží při odeslání pojistit. 
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží je prodávající povinen vrátit kupujícímu-spotřebiteli zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží stejným způsobem, jakým byla zaplacena kupní cena, pokud se s kupujícím-spotřebitelem nedohodne jinak, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit zaplacenou kupní cenu dříve než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující-spotřebitel zvolil při koupi jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího-spotřebitele, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu-spotřebiteli nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

IX.    Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ). 
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá zejména za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
  e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 • Ustanovení uvedená v odst. 2 tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny uvedené v těchto Obchodních podmínkách, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího upravuje Reklamační řád prodávajícího.

X.  Jakost při převzetí

 • Prodávající odpovídá za úplnost a bezvadnost dodaného zboží a jeho příslušenství v době dodání. 
 • Má-li převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá-li sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není-li kompletní, neodpovídá-li jeho množství, míra, hmotnost nebo jakost nebo neodpovídá-li zboží jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 
 • Kupující-spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 
 • Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující-spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 
 • Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím- spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 
 • Prodávající není povinen nároku kupujícího-spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující-spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. 
 • U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující- spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu. 

XI.    Zákonná práva z vad

 • Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. 
 • Kupující-podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího-podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. 
 • Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.  V rámci uplatněné reklamace je kupující oprávněn podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy: 
 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo 
 • bezplatné odstranění vady opravou, nebo 
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvyPodstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
 • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující-spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (tj. třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má-li zboží větší počet vad (tj. nejméně tři vady současně), může kupující-spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. 
 • Vedle zákonných nároků z vad dodaného zboží nemá kupující nárok na náhradu další škody, ušlého zisku ani smluvní pokuty.

XII.   Smluvní záruka 

 • Prodávající se zavazuje nabídnout kupujícímu u vybraného druhu zboží rozšířenou smluvní záruku. V takovém případě prodávající zaručuje, že zboží, u něhož je poskytována smluvní záruka, si zachová obvyklé vlastnosti, funkčnost a způsobilost pro použití k obvyklému účelu nejméně po dobu 24 měsíců od dodání kupujícímu, u vybraných komodit ze sortimentu prodávajícího pak 36 měsíců od dodání zboží kupujícímu. Délka záruční doby je uvedena u každého výrobku, na který je záruka poskytována, příp. na obalu takového výrobku výslovným uvedením této informace. Na výrobky, které neobsahují žádnou výslovnou informaci ohledně délky záruční doby, se toto ustanovení o záruční době nevztahuje. 
 • Podmínkou pro bezplatné odstranění vad v záruční době je použití zboží k určenému účelu podle pokynů prodávajícího resp. výrobce, které jsou buď uvedeny v přiloženém návodu k použití, nebo jsou uvedeny v servisních manuálech výrobce vozidla. Prodávající není povinen tyto manuály dodávat kupujícímu, jelikož se u většiny zboží dodávaného prodávajícím jedná o výrobky určené k odborné montáži. 
 • Pokud kupující nebo jiné osoby než prodávající a bez jeho pověření provedou opravy nebo jiné zásahy na prodaném zboží v průběhu záruční doby, ztrácí kupující práva z poskytnuté záruky. 
 • Prodávající může kupujícímu v případě oprávněně uplatněné záruky uhradit jednu montáž/demontáž vadného výrobku. 
 • Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným uvedením do provozu, neodbornou montáží, nesprávným zacházením se zbožím, jeho neodbornou údržbou nebo neodborným zásahem. Prodávající rovněž neposkytuje záruku na zboží, které v důsledku způsobu jeho využití nebo nadměrnému namáhání podléhá předčasnému opotřebení. Prodávající dále neposkytuje záruku na vady zboží způsobené nesprávným skladováním u kupujícího. 
 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, lze uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku pouze na základě vyplněného reklamačního protokolu prodávajícího, jehož vzor je možné si volně stáhnout na internetových stránkách e-shopu prodávajícího. Kupující je povinen vždy prokázat původ zboží konkrétní fakturou, která zároveň slouží jako záruční list. Pokud se nejedná o autodoplňky či jiné zboží nepodléhající odborné montáži, musí zároveň předložit doklad o odborné montáži (autoservis, osoba s odbornou způsobilostí apod.). 
 • O reklamaci rozhoduje pověřená osoba prodávajícího. O reklamaci musí být rozhodnuto bezodkladně s tím, že v případě kupujícího-spotřebitele musí být o reklamaci rozhodnuto vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. 
 • Reklamace neúplného či nesprávně dodaného zboží musí být neprodleně provedena prokazatelnou formou (písemně či e-mailem reklamačním protokolem) přímo u prodávajícího.

XIII. Vracení zboží, storno podmínky- odstoupení od kupní smlouvy

 • Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty. 
 • V případě, že prodávající nedodrží expediční lhůtu, respektive náhradní expediční lhůtu danou podle článku VI. (termín dodání), má kupující právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně.
 • Storno objednávky před dodáním. 
 • Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy také před realizací objednávky, avšak musí tak učinit písemně před okamžikem dodání zboží resp. před okamžikem, kdy je objednané zboží prodávajícím předáno dopravci k doručení kupujícímu. Zákazník v tomto případě neplatí žádné storno poplatky, avšak nese náklady na vrácení zboží, pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
 • Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto Obchodních podmínek anebo na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené v záhlaví těchto Obchodních podmínek (Kontaktní údaje). 
 • Odstoupením od kupní smlouvy nejsou dotčena ujednání o sankcích ani další ujednání, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po zrušení smlouvy odstoupením. 
 • Je-li vracené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

XIV. Obchodní tajemství

 • Kupující je povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby k písemnostem prodávajícího, jeho obchodním údajům či jakýmkoliv výrobním a obchodním informacím, které tvoří obchodní tajemství prodávajícího, neměly přístup třetí osoby. Kupující není rovněž oprávněn obchodní tajemství prodávajícího použít pro sebe či ve prospěch třetích osob a za škodu takto způsobenou odpovídá bez omezení.

XV.   Ochrana osobních údajů

 • Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
 • Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. 
 • Kupující může prodávajícímu sdělit, že požaduje ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy. 

XVI.   Rozhodné právo, řešení sporů

 • Ostatní zde neuvedené skutečnosti se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění) a dalšími právními předpisy platnými na území České republiky. 
 • Případné spory vzniklé v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami budou obě strany řešit především společným jednáním. 
 • Nedojde-li k urovnání sporu jednáním mezi stranami, bude spor projednán a rozhodnut příslušným soudem.

XVII. Závěrečné ujednání

 • Tyto Obchodní podmínky představují nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené prodávajícím a kupujícím. 
 • Kupující odesláním objednávky prodávajícímu závazně potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy tvořícího přílohu těchto Obchodních podmínek, řádně seznámil a že s nimi souhlasí. 
 • Kupující odesláním objednávky prodávajícímu rovněž potvrzuje, že byl na existenci a závaznost těchto Obchodních podmínek dostatečně upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a že měl plnou možnost se s nimi seznámit. 
 • Uzavřenou kupní smlouvu prodávající archivuje za účelem jejího úspěšného splnění a zavazuje se jí nezpřístupnit třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání v E-shopu a kupujícímu je tak dána možnost před vlastním provedením objednávky tyto zkontrolovat a případně provést opravu. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu prodávajícího uvedeného v záhlaví těchto Obchodních podmínek a kupujícímu je tak s nimi umožněna volná dispozice. 
 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 01.11.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění – takovéto změny nemají vliv na již uzavřené smluvní vztahy, prodávající však na možnost budoucí změny Obchodních podmínek upozorňuje proto, aby se kupující při objednání zboží vždy seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek. 

 

AMD Svitavy s.r.o.